Zaangażowanie w ochronę środowiska jest nieodłączną częścią misji Mouser Electronics, w której stawiamy na odpowiedzialną innowacyjność i dostarczanie nowych produktów pomagających inżynierom zmieniać świat na lepsze, w tym rozwiązujących z minimalnym wpływem negatywnym problemy środowiskowe.

Firma Mouser z powodzeniem przeszła certyfikację normy ISO 14001, która określa sposoby pomiaru i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Mouser jest też w trakcie wdrażania zrównoważonego rozwoju zgodnie z normą ISO 26000:2010, która dostarcza przedsiębiorstwom istotne wytyczne, obejmujące wzorce postępowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wsparcie w przekształcaniu zasad w skuteczne działania.

Polityka środowiskowa i jej cele

Mouser Electronics nieustannie doskonali procesy wpływające na środowisko, aby zwiększać swoją efektywność środowiskową oraz przestrzegać wszelkich wymagań, prawnych i innych, dotyczących aspektów środowiskowych swojej działalności. Ma to na celu zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędne wykorzystywanie zasobów. W naszej działalności dbamy o:

 • zmniejszanie emisji dwutlenku węgla,
 • zmniejszanie zużycia wody,
 • zwiększanie skali recyklingu materiałów.

Polityka środowiskowa firmy Mouser obejmuje wszelkie stosowne prawa i przepisy dotyczące ochrony środowiska na skalę globalną. Współpracujemy ściśle z producentami, aby dostarczać klientom produkty zgodne ze stosownymi prawami i przepisami w tej dziedzinie.

Jako dystrybutor komponentów elektronicznych, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Mouser kładzie nacisk na poprawną identyfikację wszystkich aspektów środowiskowych związanych z oferowanymi produktami. Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez dokumentację dostarczaną przez współpracujących z nami producentów umożliwić precyzyjną identyfikację i śledzenie numerów części. Przez rygorystyczną kontrolę zapasów i konserwatywne zasady zwrotów zapobiegamy mieszaniu produktów o różnych aspektach środowiskowych.

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Informacje te mają pomóc klientom zrozumieć problemy środowiskowe, z którymi mierzy się obecnie – i będzie mierzyć się w przyszłości – branża elektroniczna. Chcemy także pokazać, że firma Mouser i jej partnerscy producenci wspólnie dążą do zapewnienia zgodności oferowanych produktów z obowiązującymi dyrektywami i przepisami prawnymi.

Będziemy starać się udostępniać klientom jak najbardziej aktualne informacje. Chętnie odpowiemy na pytania na temat naszych zasad i przyjmiemy wszelkie sugestie dotyczące naszych stron internetowych poświęconych ochronie środowiska.

Kontakt z firmą Mouser:
quality@mouser.com

RoHS

Komentarz

Zmiany w RoHS

Dyrektywa UE 2011/65/UE została zmieniona w celu włączenia 4 nowych substancji za pomocą dyrektywy UE 2015/863, obowiązującej od 22 lipca 2019 r. Substancje te (wszystkie ftalany) w większości nie są używane przez producentów komponentów elektronicznych i są uważane za substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) w ujęciu REACH. Z tego względu wielu producentów zwlekało z aktualizacją swoich informacji dotyczących ochrony środowiska. To spowodowało, że firma Mouser ma zaległości w aktualizowaniu statusu RoHS na swojej stronie internetowej. W poprawce dodano również nową kategorię produktów „inne” o numerze 11. Dotyczy to w większym stopniu naszych klientów niż poszczególnych komponentów. Również przyrządy do monitorowania i kontroli kategorii 9 nie zostaną objęte dyrektywą RoHS 3 do lipca 2021 roku, dlatego do tego czasu będą zgodne jedynie z dyrektywą UE 2011/65/UE.

Zmiana dyrektywy RoHS

Dyrektywa UE 2002/95/WE w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych, RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances), 21 lipca 2011 r. została zastąpiona dyrektywą UE 2011/65/UE, zwaną RoHS2. Główne zmiany mające wpływ na nabywanie części elektronicznych to przyjęcie oznaczenia „CE”, które obecnie wskazuje na zgodność z RoHS oraz wyeliminowanie ołowiu (Pb) w ceramicznych kondensatorach mikroelektronicznych. Choć zastosowanie się do tego wyłączenia zajęło niektórym producentom nieco czasu, aktualnie wszyscy z nich są na bieżąco z wymaganiami. Poza tym niewiele zmieniło się w odniesieniu do dystrybucji części elektronicznych.

UE wycofuje wyłączenie DecaBDE

Niedawny rozwój wypadków w UE doprowadził do wyeliminowania wyłączenia eteru dekabromodifenylu (DecaBDE). DecaBDE jest z jednym z polibromowanych eterów difenylowych, które są już objęte przez dyrektywę RoHS limitem wynoszącym 1 000 ppm. Dlatego, gdy dostawca produktów oświadcza, że dany projekt spełnia wymagania dyrektywy RoHS bez wyłączenia, oznacza to również, że produkt ten jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi DecaBDE. Firma Mouser Electronics informuje o zastosowaniu wyłączenia na naszej stronie internetowej, na liście opakowań oraz na etykietach produktów.

Dyrektywa RoHS zmienia świat

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) to dyrektywa Unii Europejskiej (UE) 2011/65/UE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa ta zmusza państwa członkowskie Unii Europejskiej do opracowywania i wprowadzania zgodnego z nią prawodawstwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej musiały zapewnić zgodność z tą regulacją do 1 lipca 2006 r. Dyrektywa ta zmniejsza dopuszczalny limit sześciu substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych (EEE) sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Te substancje to ołów, rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy, określone bromowane środki opóźniające palenie (PBB) oraz polibromowane difenyloetery (PBDE). Żadne inne z ostatnich wydarzeń nie miało takiego wpływu na dystrybucję komponentów co dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych.

Najczęściej zadawane pytania na temat RoHS

Informacje na temat firmy Muser

Mouser – dystrybutor, na którego można liczyć

Zgodnie z polityką firmy Mouser Electronics określamy i oferujemy klientom produkty jako zgodne z dyrektywą RoHS, wyłączone spod dyrektywy RoHS lub nieobjęte dyrektywą RoHS dopiero po spełnieniu określonych wymagań. Mouser określa poniższe terminy jako:

 • „Zgodne z dyrektywą RoHS” na podstawie dokumentacji producenta. Producent oświadczył i udokumentował zgodność z unijną dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS) z późniejszymi zmianami.
 • „Zgodne z dyrektywą RoHS na podstawie wyłączeń” na podstawie dokumentacji producenta. Producent oświadczył i udokumentował wyłączenie spod unijnej dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS) z późniejszymi zmianami.
 • „Nieobjęte dyrektywą RoHS” na podstawie oświadczenia firmy Mouser lub producenta o tym, że dany produkt nie jest objęty zakresem dyrektywy RoHS bądź WEEE. Przykładami są niezasilane narzędzia ręczne, czy akumulatory

Wraz z opublikowaniem dyrektywy UE 2015/863, firma Mouser musiała zapewnić dwa poziomy zgodności z RoHS. Z podstawową regulacą RoHS 2, Dyrektywą UE 2011/65/EU oraz Dyrektywą UE 2011/65/EU zmienioną Dyrektywą UE 2015/863. Niektórzy odnoszą się do zmiany dyrektywy UE 2015/863 jako RoHS 3, ale tak naprawdę jest to RoHS 2 z poprawkami. Te dwa poziomy wynikają z okresu przejściowego dla narzędzi medycznych oraz instrumentów monitorowania i kontroli. Zgodnie z dyrektywą UE 2015/863 branże te miały czas do 22 lipca 2021 r. na dostosowanie się do nowelizacji. Dlatego pojawiły się cztery wyskakujące okienka z informacjami o RoHS dla produktów: RoHS 2011/65/UE, RoHS 2011/65/UE z wyłączeniem, 2011/65/UE zmienione przez 2015/863 oraz 2011/65/UE zmienione przez 2015/863 z wyłączeniem. Aktualnie, po wprowadzeniu zwolnienia dla instrumentów medycznych, przyrządów monitorujących i kontrolnych, producenci ci potwierdzili firmie Mouser zgodność z RoHS w wersji ze zmianami.

Firma Mouser będzie wykazywać zgodność środowiskową tych części, których producent dostarczył firmie Mouser wyraźny, obiektywny dowód zgodności z RoHS. Ponadto firma Mouser rozpoczęła umieszczanie na swojej stronie internetowej deklaracji zgodności poszczególnych producentów. W przypadku istnienia takich deklaracji, klienci znajdą je zamieszczone na poziomie produktu, w tym samym miejscu, w którym znajdują się karty charakterystyki produktu. Otrzymywane przez nas deklaracje na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Zgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska powinna być określona na podstawie dokumentacji producenta, a nie dystrybutora.

Mouser nie prowadzi testów produktów i polega wyłącznie na producencie produktu w zakresie ustalenia, czy dany produkt jest zgodny z wymogami ochrony środowiska. Mouser nie oferuje żadnych gwarancji, certyfikatów lub oświadczeń dotyczących zgodności. Wszystkie oświadczenia firmy Mouser dotyczące zgodności z wymogami ochrony środowiska oparte są na dokumentacji producenta. Wszystkie stosowne dowody zostaną powierzone Wiceprezesowi ds. Kontroli Jakości lub Dyrektorowi ds. Operacji Produkcyjnych, a następnie przechowywane co najmniej przez 4 lata od dnia otrzymania. Produkty nie będą reklamowane lub oferowane jako zgodne z wymogami ochrony środowiska do momentu otrzymania odpowiednich dowodów od producenta i ustalenia, że cały towar dostępny na stanie się kwalifikuje. Nigdy nie mieszamy towarów.

Dyrektywy

RoHS

Dyrektywa 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r., zmiana w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniami.

Dyrektywa 2011/65/UE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (RoHS)

Nowelizacja dyrektywy WEEE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (nowelizacja) W lipcu 2012 roku Parlament Europejski uznał, że UE nie realizuje celów w zakresie zbiórki WEEE. Wynikało to z faktu, że znaczna część WEEE jest eksportowana do krajów trzeciego świata, a zatem nie jest objęta programami recyklingu WEEE, obowiązującymi w państwach członkowskich. Przekształcenia dotyczące WEEE zakładają środki mające na celu ograniczenie praktyki wywozu WEEE. Zwiększa ona również starania na rzecz recyklingu, aby osiągnąć wyznaczone cele.

WEEE – Od tego wszystko się zaczęło

Akronim WEEE (ang. waste electrical and electronic equipment) odnosi się do unijnej dyrektywy 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

 • Niniejsza dyrektywa określa środki mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie lub zmniejszanie niekorzystnych skutków wytwarzania odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i gospodarowania nimi.

„Celem tej dyrektywy jest głównie zapobieganie składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a ponadto dbanie, aby był powtórnie wykorzystywany, przetwarzany lub odzyskiwany w inny sposób w celu ograniczenia ilości takiego sprzętu trafiającej na składowiska odpadów”.

Oznacza to, że nie należy wyrzucać takich odpadów na składowiska – cały sprzęt elektroniczny lub elektryczny powinien być powtórnie wykorzystywany lub przetwarzany. Ponadto dyrektywa ta nakazuje wytwórcom (UE stosuje termin „producenci”) finansowanie powtórnego wykorzystywania i przetwarzania oraz spełniania określonych wytycznych dotyczących takiego powtórnego wykorzystywania lub przetwarzania. Dyrektywa ta nakazuje również oznaczanie produktów piktogramem przedstawiającym „przekreślony kosz”. Ten znak został zawarty w samej dyrektywie.

Przekreślony koszDyrektywa ta zmusza państwa członkowskie Unii Europejskiej do opracowywania i wprowadzania prawodawstwa zgodnego z tą dyrektywą. Choć kraje członkowskie Unii Europejskiej miały czas do 13 sierpnia 2005 r. na przeprowadzenie tych działań, termin wdrożenia pewnych postanowień tej dyrektywy został przesunięty na 1 stycznia 2006 r. Opóźnione postanowienia dotyczą zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Początkowy załącznik z 13 sierpnia 2005 r. nadal obowiązuje w odniesieniu do rejestracji producentów i oznaczania produktów. Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej realizuje prace harmonizacyjne zgodnie z harmonogramem. Przeświadczenie, że to wszystko przeminie jest raczej złudne. W rzeczywistości ruch ekologiczny nasila działania. To nie jest tylko europejski wymóg – Chiny usiłują dorównać europejczykom, a nawet ich przebić. Również w Kalifornii istnieją projekty ustawy senatu SB20 i SB50 nakazujące recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wyświetlaczami o średnicy powyżej 4 cali. Wiele stanowych legislatur pracuje nad własnymi wersjami.

Informacje na temat firmy Mouser

Jesteśmy dystrybutorem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co oznacza, że jesteśmy objęci zakresem dyrektywy WEEE. Praktycznie każdy produkt wykorzystujący energię elektryczną do działania – zarówno z sieci, jak i z akumulatora – jest objęty tą dyrektywą. Część towaru firmy Mouser obejmuje sprzęt testowy, lutownice, opalarki, zasilacze awaryjne, ładowarki, sprzęt do testowania wyładowań elektrostatycznych, tygielki lutownicze, lupy podświetlane itp.

Dyrektywy

Dyrektywa 2012/19/EU z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (nowelizacja)

Dyrektywa 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (WEEE)

Certyfikat CE i oznakowanie CE

Certyfikacja CE i oznakowanie CE są częścią zharmonizowanego prawodawstwa UE stworzonego na początku lat 90-tych. Pierwotnym celem oznaczenia CE było ułatwienie swobodnego przepływu towarów na wspólnym rynku europejskim dzięki zharmonizowanej polityce ukierunkowanej na zapewnienie, że tylko bezpieczne i zgodne z przepisami produkty znajdą się na tym rynku.

Zakres ten zmieniał się z biegiem lat, również w krajach, które go stosują.

Obecnie istnieje 25 dyrektyw CE.

Większość urządzeń EEE (Electronic and Electric Equipment), jak również niektóre komponenty elektroniczne, muszą posiadać certyfikat CE, aby mogły być przeznaczone na rynek UE/EOG.

Państwa wymagające oznakowania CE to przede wszystkim 27 państw członkowskich UE oraz państwa członkowskie EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Szwajcaria i Turcja mogą również, w niektórych przypadkach, wymagać produktów posiadających certyfikat CE.

Wielka Brytania do 2020 r. również stosowała certyfikat CE. Wielka Brytania, po wyjściu z Unii Europejskiej, stworzyła własną certyfikację: UKCA, która weszła w życie w styczniu 2020 roku. System UKCA opiera się na tych samych zasadach co CE, ale jest wzorowany na ustawodawstwie i normach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Z dniem 1 stycznia 2022 r. oznaczenie CE przestanie być uznawane w Wielkiej Brytanii dla większości produktów i zostanie zastąpione oznaczeniem UKCA. Irlandia Północna akceptuje zarówno produkty z certyfikatem CE jak i brytyjskim.

Oznaczenie UKCA na produktach będzie obowiązkowe w przypadku większości produktów do 1 stycznia 2023 r.

Do 31 grudnia 2021 r. oznakowanie CE jest nadal uznawane i akceptowane w Wielkiej Brytanii dla większości produktów.

W firmie Mouser współpracujemy z naszymi dostawcami w celu uzyskania deklaracji zgodności UE i Wielkiej Brytanii dla produktów posiadających certyfikat CE. Po otrzymaniu od dostawców potwierdzenia, że produkt jest certyfikowany wraz z deklaracjami zgodności UE i/lub Wielkiej Brytanii, są one umieszczane na naszej stronie internetowej, publicznie dostępnej dla wszystkich naszych klientów.

Więcej informacji na temat oznakowania CE i dyrektyw CE: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

Więcej informacji na temat oznakowania UKCA i obowiązującego ustawodawstwa w Wielkiej Brytanii: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Baterie/akumulatory

Dyrektywa 2013/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego

Poprawka ta wprowadziła daty wygaśnięcia zwolnienia dla rtęci w bateriach guzikowych i akumulatorach do elektronarzędzi bezprzewodowych. W dyrektywie przewidziano również wyjątek dla baterii guzikowych do aparatów słuchowych.

Baterie guzikowe z zawartością rtęci poniżej 2% utraciły wyłączenie z dniem 1 października 2015 r.

Akumulatory do elektronarzędzi bezprzewodowych utraciły wyłączenie z dniem 31 grudnia 2016 r.

Baterie guzikowe do aparatów słuchowych zostały poddane weryfikacji i zostały uwzględnione w sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Przewiduje się, że wygaśnięcie z dniem 1 października 2015 r. wyłączenia dotyczącego baterii guzikowych zawierających rtęć nie spowoduje problemów w zakresie dostępności takich baterii stosowanych w aparatach słuchowych. W związku z tym nie ma potrzeby rozszerzania zwolnienia przewidzianego w art. 4 dyrektywy 2006/66/WE

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego

Akumulatory od zawsze podlegają różnym regulacjom, jednakże aktualne regulacje są surowsze.

Od dawna uznaje się, że ołów i rtęć występujące w akumulatorach są problematyczne w kontekście ochrony środowiska. Dyrektywy Unii Europejskiej sięgają 1991 r. W 2006 r. UE uchwaliła nową dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów uchylającą dyrektywę 91/157/EWG. Dyrektywa ta zastąpiła dotychczasowe dyrektywy.

Zakazy

 1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2000/53/WE państwa członkowskie zabronią wprowadzania na rynek:
  1. wszystkich baterii lub akumulatorów, zarówno zintegrowanych, jak i niezintegrowanych z urządzeniami, które zawierają ponad 0,0005% rtęci (wagowo); oraz
  2. przenośnych baterii lub akumulatorów, w tym zintegrowanych z urządzeniami, które zawierają ponad 0,002% kadmu (wagowo).
 2. Zakaz określony w ust. 1(a) nie będzie obowiązywał w przypadku ogniw guzikowych zawierających nie więcej niż 2% rtęci (wagowo).

W przeliczeniu wynosi to mniej niż 5 ppm (2% na ogniwo guzikowe) rtęci oraz mniej niż 20 ppm kadmu w łącznej wadze baterii. Zdaje się, że nie jest to na jednolitym poziomie jak w dyrektywie RoHS. Ponadto, na baterii lub opakowaniu baterii musi znajdować się przekreślony kosz.

Jedyne ograniczenia dotyczą zastosowań na potrzeby wojskowe i związane z astronautyką. W przypadku terminowego wdrożenia oczekuje się, że wejście w życie nastąpi w 2009 r. Kluczowy koncept: wszystkie baterie i akumulatory będą podawane recyklingowi.

Pozycja firmy Mouser

Producenci baterii i akumulatorów wprowadzili zmiany w swoich produktach, aby usunąć z nich rtęć. Odpowiednio oznakowali również swoje produkty. Oprócz tego, wiele akumulatorów i baterii jest zbyt ciężkich lub stwarza ryzyko podczas transportu lotniczego. Dlatego nie kwalifikują się one do wysyłki za granicę. Klienci powinni również zapoznać się z kartami katalogowymi producentów, aby upewnić się, że wybrali produkt spełniający wymagania.

Dyrektywy UE i przydatne linki

Dyrektywa 2013/56/EU z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm, przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych oraz baterii guzikowych o niskiej zawartości rtęci oraz uchylająca decyzję Komisji 2009/603/WE.

Dyrektywa 2006/66/WE z 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów uchylająca dyrektywę 91/157/EWG.

Strona DTI na temat baterii i akumulatorów

REACH – Rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń w zakresie chemikaliów

Rozporządzenie REACH to rozległy zestaw unijnych uregulowań, który wpływa na wszystkie przemysły prowadzące działalność w Unii Europejskiej. Zasadniczo obciąża on odpowiedzialnością za bezpieczeństwo chemiczne producentów tych środków chemicznych i ujednolica unijne ustawodawstwo dzięki pojedynczemu zestawowi uregulowań. Ważnym celem tych uregulowań jest zachęcanie, a w niektórych sytuacjach dbanie, aby środki chemiczne wzbudzające szczególne obawy były zastępowane mniej niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub eliminowane.

Rozporządzenie REACH

Bieżące zalecenia wstępne dla substancji wzbudzających bardzo duże obawy (SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 14 stycznia 2009 r. opracowała zalecenia wstępne dla substancji wzbudzających bardzo duże obawy (SVHC) do uwzględnienia w Załączniku XIV. Aktualnie liczba substancji SVHC wynosi ponad 50 i stale rośnie.

Health and Safety Executive (HSE)

REACH – Pozycja firmy Mouser

Firma Mouser Electronic jako dystrybutor elementów, materiałów i sprzętu elektronicznego odgrywa w ograniczonym stopniu pewną rolę w świetle tych nowych uregulowań. Choć elementy i materiały elektroniczne mogą zostać sklasyfikowane jako artykuły i substancje, firma Mouser nie jest uznawana producentem, importerem lub dalszym użytkownikiem bądź rejestratorem na mocy art. 3 rozporządzenia REACH. Mouser nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rejestrowanie dystrybuowanych elementów lub materiałów.

Mouser ponosi odpowiedzialność za przekazywanie informacji na temat substancji SVHC kolejnym podmiotom w łańcuchu dostaw, o ile zostały udostępnione przez producenta zgodnie z art. 33 dyrektywy.

Mouser oczekuje od producentów, że będą posiadali skuteczne programy na rzecz ochrony środowiska, które spełniają wymagania rozporządzenia REACH, będą ujawniać substancje SVHC firmie Mouser oraz udostępnią firmie Mouser karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub inny dokument określający metody bezpiecznego postępowania z ich produktami zawierającymi substancje SVHC o zawartości przekraczającej 0,1% w dowolnych homogenicznych materiałach. Nie zawsze się tak dzieje, gdyż producenci mogą, ale nie muszą, stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w innych krajach. Klienci, którzy chcą upewnić się, że nabyte produkty są wolne od SVHC, powinni wybierać producentów, którzy otwarcie i publicznie wspierają rozporządzenie REACH.

Firma Mouser poinformowała dostawców o powyższych oczekiwaniach i poprosiła ich o łącza do podstron internetowych demonstrujących ich wsparcie i zaangażowanie w zakresie przestrzegania postanowień rozporządzenia REACH. Firma Mouser zamieściła te łącza do stron ze szczegółowymi informacjami o produktach na swojej stronie internetowej.

Gdy firma Mouser dowie się o obecności substancji SVHC, poinformuje o tym swoich klientów i udostępni im karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH. Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych mają na celu zapewnianie zaleceń dla użytkowników końcowych (konsumentów) dotyczących bezpiecznego podstępowania z produktem zawierającym substancję SVHC. W większości przypadków zawartość takiej substancji będzie niewielka, a substancja ta będzie znajdować się wewnątrz elementu. Elementu musiałby zostać rozdrobniony, aby doszło do narażenia na działanie substancji. Nie jest to normalny sposób postępowania z produktem, a karta charakterystyki substancji niebezpiecznej odzwierciedlałaby to rozróżnienie. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, opisująca postępowanie z 200-litrowym pojemnikiem zawierającym substancję SVHC nie ma prawa bytu.

Z perspektywy firmy Mouser rozporządzenie REACH jest zbliżone do dyrektywy RoHS. Mouser jest globalnym dystrybutorem bardzo szerokiej gamy produktów i materiałów. Analogicznie do RoHS – nie wszystkie sprzedawane przez nas produkty są w danym momencie zgodne z rozporządzeniem REACH. Z tego powodu firma Mouser nie może podpisać globalnej umowy o zgodności z rozporządzeniem REACH. Klienci muszą odgrywać aktywną rolę, rozumiejąc zgodność produktu z uregulowaniami dotyczącymi ochrony środowiska i odpowiednio wybierając produkty

Informacja o bazie danych substancji niebezpiecznych (SCIP)

Propozycja 65 – Ustawa „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” z 1986 r.

Propozycja 65 oficjalnie znana pod nazwą „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” z 1986 r. została uchwalona jako wniosek o głosowanie nad inicjatywą ustawodawczą w listopadzie 1986 r. Propozycja ta chroni stanowe źródła wody pitnej przed zanieczyszczeniem środkami chemicznymi powodującymi raka, wady rozwojowe lub inne nieprawidłowości funkcji reprodukcyjnych oraz wymaga od przedsiębiorstw informowania Kalifornijczyków o narażeniu na takie substancje.

Uregulowania propozycji 65
Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)

Propozycja 65 – Pozycja firmy Mouser

Firma Mouser Electronics jako autoryzowany dystrybutor elementów, materiałów i sprzętu elektronicznego jest zobowiązana do ostrzegania klientów w Kalifornii zgodnie z Propozycją 65. Aktualnie otrzymujemy te informacje od naszych producentów i aktualizujemy nasze dane na temat produktów. W uzasadnionych przypadkach wskazanych przez producenta Mouser zamierza zamieszczać ostrzeżenia na woreczku lub pojemniku zawierającym produkt. Mouser będzie również umieszczać ostrzeżenia podczas finalizacji zamówienia na swojej stronie.

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)

Firma Mouser Electronics Inc pragnie przestrzegać przepisów ochrony środowiska na całym świecie, w tym rozporządzenia (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO).

Rozporządzenie dotyczące TZO zawiera wykaz 30 objętych regulacją trwałych zanieczyszczeń organicznych. Dyrektywa określa, że „Produkcja, wprowadzając do obrotu i stosując substancje wymienione w wykazie... ...w ich postaci własnej, jako składniki mieszanin lub w artykułach, jest [ograniczona lub] zabroniona”. Tym samym, gdy autorzy dodali do rozporządzenia słowo „artykuły”, włączyli do niego „części elektroniczne”. Czy było to zamierzone czy nie, nie wiadomo, przy braku wytycznych z ECHA. Zgodnie z jedną z interpretacji, autorzy mieli na myśli pojemnik z substancją, np. w postaci plastikowej butelki lub puszki na farbę.

Przez ostatnie dziesięciolecia większość krajów zakazała lub uregulowała wiele z TZO. Pestycydy (środki owadobójcze), takie jak DDT i chlordan, stanowią większość związków należących do TZO. Substancje te nigdy celowo nie powinny pojawiać się w częściach elektronicznych.

Środki zmniejszające palność stanowią pozostałą część regulowanych TZO. Należą do nich polichlorowane bifenyle (PCB) i heksabromocyklododekan. Producenci używali tych środków zmniejszających palność tworzyw sztucznych i pianek stosowanych w produktach konsumenckich, takich jak starsze obudowy telewizorów i tapicerki samochodowe. Europejska Agencja Chemikaliów uwzględniła w dyrektywie REACH dwa z tych środków zmniejszających palność: heksabromocyklododekan i eter bis (pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylowy; dekaBDE).

Rozporządzenie zawiera również przepisy mające na celu kontrolę składowisk traktowanych obecnie jako gospodarka odpadami. Przepisy te ograniczają składowanie wszystkich TZO oraz umożliwiają oczyszczenie i wyeliminowanie tych substancji objętych ograniczeniami w przyszłości. Rozporządzenie określa ponadto limity stężeń dla gospodarki odpadami na składowiskach odpadów. Nie obejmuje to poziomów znajdujących się w substancjach jednorodnych artykułów, co obecnie regulują rozporządzenia RoHS i REACH. Świadczy to o tym, że autorzy przewidzieli regulacje dotyczące substancji surowych, a nie produktów jako takich. Jednakże każdy produkt zawierający substancje TZO staje się częścią odpadów TZO.

Firma Mouser nie sprzedaje żadnej z tych substancji TZO jako materiału lub w mieszaninach, i zaczęła zajmować się kwestią zgodności z rozporządzeniem TZO w porozumieniu z producentami, których produkty dystrybuuje, ponieważ rozporządzenie obejmuje środki zmniejszające palność. Firma Mouser zamieści informacje otrzymane od producenta na stronie internetowej Mouser i będzie aktualizować takie oświadczenia, gdy tylko pojawią się nowe informacje.

Oświadczenie firmy Mouser w sprawie dyrektywy TZO

Zgodność z Ustawą o kontroli substancji toksycznych (TSCA)

Agencja Ochrony Środowiska Rządu Stanów Zjednoczonych niedawno zamieściła w Rejestrze Federalnym zawiadomienie o zamiarze ograniczenia stosowania fosforanu izopropylowanego fenolu (3:1) (w skrócie, PIP (3:1)) i czterech innych substancji. Te obowiązujące od 5 lutego 2021 r. przepisy końcowe zostaną skodyfikowane w regulacji 40 CFR Part 751, Subpart E.

PIP (3:1) jest stosowany głównie w smarach i środkach smarnych, produktach powłokowych, klejach i uszczelniaczach, polimerach, fotochemikaliach i płynach hydraulicznych, ale także jako plastyfikator i środek zmniejszający palność w plastiku. Unijne rozporządzenie REACH uwzględnia tę substancję wraz z innymi zarejestrowanymi substancjami, ale nie określa jej jako substancji stanowiącej bardzo duże zagrożenie (SVHC). Kalifornijska ustawa California Proposition 65 również jej nie uwzględnia.

Te przepisy końcowe, które zakazują przetwarzania i dystrybucji w handlu PIP (3:1) i produktów zawierających PIP (3:1), były dla przemysłu elektronicznego zaskoczeniem. Przepisy te przewidują dziewięć wyłączeń, jednak większość z nich zasadniczo nie ma zastosowania do branży podzespołów elektronicznych Trzecie wyłączenie jest najściślej związane z kwestią:

 • Przetwarzania i dystrybucji komercyjnej w celu wykorzystania w częściach nowych i zamiennych dla przemysłu samochodowego i lotniczego oraz dystrybucji komercyjnej tych części, do których dodano PIP (3:1);

Wyłączenie to ma zastosowanie jedynie do części używanych przez przemysł samochodowy i lotniczy, ale nie obejmuje produktów konsumenckich. Dlatego też niewyspecjalizowani dystrybutorzy elektroniczni nie mogą powoływać się na to wyłączenie.

Firma Mouser Electronics włączyła Stowarzyszenie Przemysłu Komponentów Elektronicznych (ECIA) do współpracy z producentami komponentów w celu wypracowania odpowiedzi środowiska branżowego. Firma Mouser będzie na bieżąco śledzić rozwój sytuacji i zamieszczać informacje na ten temat, gdy tylko będą one dostępne. W tej chwili firma Mouser nie dysponuje informacjami na temat obecności PIP3:1 w oferowanych przez nią produktach.

W dniu 10 marca 2021 r. EPA wydała tymczasowe 180-dniowe zarządzenie „No Action Assurance” i przedłużyła okres konsultacji społecznych, aby uzyskać informacje z branży na temat nowo postawionych kwestii związanych z 8 marca 2021 r., czyli datą wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu przetwarzania i dystrybucji fosforanu izopropylowanego fenolu (3:1) (PIP (3:1)) stosowanego w wyrobach, oraz wyrobów, w których dodano PIP (3:1). Daje to przemysłowi więcej czasu na ustalenie i, jeśli to możliwe, pozyskanie substancji alternatywnych.

EPA włączyła również 4 kolejne związki chemiczne do ostatnich zmian. DecaBDE (CAS: 1163-19-5) to polibromowany eter difenylowy, dlatego jest objęty przepisami dyrektywy RoHS. Heksachlorobutadien (HCBD) (CAS: 87-68-3) jest stosowany jako środek do oczyszczania z chloru w procesach produkcyjnych, takich jak produkcja gazu HCI. 2,4,6-tri(tert-butylo)fenol (2,4,6-TTBP) (CAS: 732-26-3) jest używany jako stabilizator, eliminator wolnych rodników i przeciwutleniacz w zastosowaniach technicznych, takich jak paliwa, płyny hydrauliczne i oleje smarujące. Pentachlorotiofenol (PCTP) (CAS: 133-49-3) był stosowany w przemyśle gumowym. Związek ten był dodawany do gumy (zarówno naturalnej jak i syntetycznej) w celu ułatwienia jej przetwarzania. Jednak EPA otrzymała w 2017 r. list od Stowarzyszenia Producentów Gumy, informujący, że jego członkowie „nie stosują obecnie... ...PCTP do produkcji opon wytwarzanych na terenie Stanów Zjednoczonych lub importowanych do Stanów Zjednoczonych”. Z tego względu te dodatkowe substancje chemiczne są objęte dyrektywą RoHS lub nie mają żadnego związku z elektroniką.

4 marca 2022 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) przedłużyła termin dostosowania się do zakazu TSCA stosowania środka zmniejszającego palność PIP (3:1) w produktach do 23 października 2024 roku. EPA daje przemysłowi dodatkowy czas na sprawdzenie łańcuchów dostaw i znalezienie zamienników.

Oświadczenie firmy Mouser o zgodności z amerykańską Ustawą o kontroli substancji toksycznych (TSCA)

Przydatne materiały

Stany Zjednoczone na poziomie federalnym i stanowym
Toxic Use Reduction Institute Ten instytut (TURI) bada testuje i promuje metody zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zamienniki toksycznych chemikaliów stosowanych w przemysłach i społecznościach w Massachusetts.

Environmental Protection Agency Toxics Release Inventory (TRI) Program TRI jest publicznie dostępną bazą danych EPA, która zawiera informacje na temat odprowadzanych środków chemicznych oraz innych działań związanych z gospodarką opadami zgłaszanych każdego roku przez różne grupy przemysłowe, a także infrastruktury federalnej.

Toxics in Packaging Clearinghouse (TPCH) Organizacja TPCH została utworzona w 1992 r. w celu promowania ustawy „Model Toxics in Packaging Legislation” w Stanach Zjednoczonych.

California Department of Toxic Substance Control

Appliance Efficiency Program stanu Kalifornia

Chiny
Chiński RoHS na stronie internetowej DCA

Japonia
Japoński RoHS na stronie internetowej DCA
JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Associations

Korea
Koreański RoHS na stronie internetowej DCA

Organizacje i stowarzyszenia handlowe
NEDA 

Wąsy cynowe
University of Maryland U. of Maryland Electronic Products & Systems Center
NASA Goddard Space Flight Center Strona internetowa poświęcona wąsom cynowym i innym wąsom metalowym
oraz Fotogaleria

Proces lutowania płytek drukowanych
National Physics Laboratory
Brytyjskie laboratorium National Measurement Laboratory

Słowniczek